Plus Vendor Checker

2,645.503,049.00
Wtyczka Plus VENDOR Checker stanowi rozszerzenie systemu Plus Workflow. Dzięki niej system automatycznie sprawdzi czy rachunek kontrahenta figuruje na wykazie podatników VAT, czyli na tzw. białej liście podatników VAT. Dodatkowo wtyczka umożliwia masowe sprawdzanie rachunków bankowych bezpośrednio przez użytkowników.
Wyczyść


Moduł jest rozszerzeniem systemu Plus Workflow. Zastosowanie Plus VENDOR Checker  w procesach biznesowych automatyzuje pozyskanie bieżącej (w momencie dokonania weryfikacji) informacji o tym, czy dane konto bankowe znajduje się na „białej liście”. W celu sprawdzenia statusu użytkownik systemu Plus Workflow realizujący zadania w procesie nie musi korzystać z innych aplikacji lub przełączać się pomiędzy okienkami przeglądarki.

Wtyczka Plus VENDOR Checker dokonuje weryfikacji poprawności wprowadzonego numeru w polu NUMER KONTA BANKOWEGO oraz NUMER NIP. Gdy wprowadzony numer jest niepoprawny (np. brakuje jednej cyfry), system wywoła komunikat Niepoprawny nr konta bankowego lub Niepoprawny numer NIP. System automatycznie sprawdza błędy w formularzu i wskazuje miejsce popełnienia pomyłki.

Po pozytywnej weryfikacji następuje „przeszukanie” pobranego pliku z zaszyfrowanymi danymi udostępnianymi przez Krajową Administrację Skarbową na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Otrzymane w ten sposób wyniki wyświetlane są w systemie Plus Workflow w sposób następujący:

  • Rachunek 123 kontrahenta o nr NIP XYZ figuruje w rejestrze VAT (białej liście),
  • Rachunek 123 kontrahenta o nr NIP XYZ NIE figuruje w rejestrze VAT (białej liście).

Charakterystyka

System Plus Workflow pozwala na uruchomienie wtyczki Plus VENDOR Checker w jednych z przedstawionych poniżej wariantach:

  • Tryb automatyczny         – walidacja numeru NIP i numeru konta bankowego jest realizowana w zadaniu automatycznym, które może zostać umieszczone bezpośrednio na mapie procesu akceptacji zadania. W wariancie tym informacja o zgodności numeru NIP i konta bankowego jest umieszczana w formularzu komentarza, dostępnym w procesie akceptacji zadania lub w dodatkowym polu formularza.
  • Przycisk “Weryfikuj IBAN i NIP” – w tym wariancie w formularzu realizacji zadania w systemie Plus Workflow zostanie umieszczony przycisk, którego wybór spowoduje weryfikację numeru konta bankowego wskazanego podatnika. W zależności od konfiguracji status weryfikacji zostanie zaprezentowany w postaci pop-up’u lub umieszczony w dodatkowym polu „Status” na formularzu realizacji zadania, w którym ten przycisk został udostępniony.
  • Walidator pod przyciskiem akceptacji zadania – weryfikacja czy danych kontrahenta, odbywa się poprzez wybór przycisku akceptuj. W tym wariancie system wyświetla informację w postaci komunikatu. W przypadku, kiedy numer NIP kontrahenta i numer wskazanego konta bankowego są niezgodne i nie widnieją na „białej liście” następuje zablokowanie akceptacji zadania (istnieje jednak możliwość manualnej akceptacji). W przypadku poprawnej weryfikacji wtyczka Plus VENDOR Checker zapisuje treść komunikatu w komentarzu oraz przesyła zadanie do kolejnego etapu.

Po pobraniu i zainstalowaniu wtyczki w Parametrach Systemowych pojawia się nowa sekcja, w której należy podać adres serwera Ministerstwa Finansów w celu weryfikacji. Zadanie automatyczne sprawdza numer rachunku bankowego z numerem NIP/Regon w bazie Ministerstwa Finansów. Komponent zwraca odpowiedź w formie komentarza i/lub automatycznym potwierdzeniu w formularzu. Uzyskane dane można zapisać do zmiennej zadania. Każde poprawne zapytanie zapisywane jest w tabeli wewnętrznej wtyczki Plus VENDOR Checker.

Vendor
Rysunek 1. Odpowiedź z Plus VENDOR Checker w komentarzu zadania w systemie

Prezentowane przez wtyczkę Plus VENDOR Checker dane dotyczące kont bankowych podatników są danymi udostępnianymi przez Krajową Administrację Skarbową na serwisie Ministerstwa Finansów https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/. W związku z tym firma Suncode nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych i komunikatów udostępnianych przez serwis.

 

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 3.2.